Katastr nemovitostí

image4_small3

Geometrický plán je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atp.

Podle § 79 vyhlášky č. 357/2013 Sb. (katastrální vyhláška), se geometrické plány vyhotovují pro:

 • změnu hranice katastrálního území
 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek evidovaný dosud zjednodušeným způsobem
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • průběh hranice určené soudem
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Vytyčení vlastnických hranic pozemků je zeměměřickou činností, při které se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení.

Při vytyčení hranic může současně dojít i k zpřesnění hranic. Pokud všichni dotčení vlastníci souhlasí s vytyčeným bodem, tak při podpisu „souhlasného prohlášení“ a vyhotovení geometrického plánu vlastníky upřesněné hranice dojde ke zpřesnění bodu.

Záborové elaboráty jsou nedílnou součástí dokumentace vyhotovované k územnímu rozhodnutí a následně ke stavebnímu povolení pro každou větší stavbu. Naše společnost se specializuje především na záborové elaboráty pro stavby silnic a dálnic vyhotovované dle nového Datového předpisu C3 pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR.

Dokumentace záborového elaborátu obsahuje velké množství informací - nový projekt, inženýrské sítě, vlastnická mapa, údaje o vlastnictví atp. Součástí záborového elaborátu je i textová část, podle které se následně provádí výkupy od vlastníků a uzavírají se dočasné nájmy pozemků.

Prohlášení vlastníka se týká převodu vlastnických práv k nájemním bytům od původních vlastníků – bytových družstev, státních nebo komunálních organizací a jiných na nové vlastníky – původní nájemce.

Pro zpracování dokumentace je nutné provést zaměření podlahové plochy jednotlivých bytových a nebytových jednotek. Výsledkem je grafické zobrazení včetně určení plochy a podílu.